Thời gian qua đã có nhiều văn bản mới được bản hành như Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của TTCP, số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh cũng như các quy định về quy hoạch xây dựng mới theo QCVN số 01:2021/BXD và Thông tư số 04/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng, dẫn tới một số điểm mới trong cách lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2030. Quá trình tư vấn cho các xã, CED nhận thấy cần lưu ý một số điểm như sau:

  1. Về tên gọi:

Theo Điều 30 Luật Xây dựng, Điều 33 Thông tư số 04/2022/TT-BXD, tên gọi đúng được quy định là “quy hoạch chung xây dựng xã”. Tên gọi này thay thế cho “quy hoạch nông thôn mới” tại TTLT 13/2010/TTLT/BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 đã hết hiệu lực.

  1. Về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch

Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch chung xây dựng xã, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản có liên quan. Trong đó cần lưu ý thêm 02 nội dung để hoàn thiện trước khi trình hồ sơ thẩm định:

– Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư: Thực hiện theo Điều 16, 17 Luật Xây dựng, Điều 23, 24 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP

– Thông qua HĐND cùng cấp theo Điều 34 Luật Xây dựng.

  1. Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Gồm/hoặc các chức năng: sản xuất công nghiệp (chế tạo nông cụ, công nghiệp chế biến gắn với các vùng sản xuất chuyên canh); thương mại (chuyên doanh bán buôn nông sản và vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi); dịch vụ sản xuất nông nghiệp (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng, chuyển đổi số), dịch vụ thị trường (phân tích, dự báo thị trường; thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng; bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai; bảo vệ môi trường). Ưu tiên hỗ trợ sản phẩm đặc sản địa phương tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của TTCP.

Phải đảm bảo các nguyên tắc: Về vị trí là khu vực đầu mối giao thông chính của xã nhằm kết nối, vận chuyển hàng hóa an toàn, thuận lợi, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường cho khu dân cư theo quy định, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế thực tiễn của từng địa phương, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán, lồng ghép trong các chức năng khác (cụm công nghiệp, khu dịch vụ – thương mại – du lịch, trung tâm hành chính xã…)

  1. Về kinh phí lập quy hoạch

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 đã cho phép: “Sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch mà đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa được bố trí vốn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.