Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022. Tại phụ lục XII, ban hành phương án phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2023. Trong đó bao gồm:

         1. Danh sách các Cụm công nghiệp hiện có và định hướng đến năm 2030, sau năm 2030.

         2. Danh sách các Cụm công nghiệp mới bổ sung đến năm 2030, sau năm 2030.

TT Tên cụm công nghiệp Địa chỉ Dự kiến diện tích đất sử dụng đất (ha)
2020 2030 Sau 2030
A CỤM CÔNG NGHIỆP HIỆN CÓ 547,20 800,83 825,83
I Cụm công nghiệp giữ nguyên diện tích 318,83 318,83 318,83
1 CCN Nam Hồng Phường Nam Hồng, Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh 42,92 42,92 42,92
2 CCN Trung Lương Phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh 26,47 26,47 26,47
3 CCN Kỳ Ninh Xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh 4,40 4,40 4,40
4 CCN Xuân Lĩnh Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân 23,11 23,11 23,11
5 CCN huyện Đức Thọ Xã Tùng Ảnh và xã Tân Dân, h. Đức Thọ 68,28 68,28 68,28
6 CCN Phù Việt Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà 39,52 39,52 39,52
7 CCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên 51,05 51,05 51,05
8 CCN Gia Phố Xã Gia phố, huyện Hương Khê 11,07 11,07 11,07
9 CCN huyện Vũ Quang Xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang 42,17 42,17 42,17
10 CCN Thạch Kim Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà 5,33 5,33 5,33
11 CCN Thạch Đồng Xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh 4,52 4,52 4,52
II Cụm công nghiệp mở rộng 228,37 482,00 507,00
1 CCN Cổng Khánh 1 Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh 45,00 75,00 75,00
2 CCN Cổng Khánh 2 Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh 35,66 62,00 62,00
3 CCN Kỳ Hưng Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh 52,73 75,00 75,00
4 CCN Trường Sơn Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ 4,20 20,00 20,00
5 CCN Thái Yên Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ 21,03 60,00 75,00
6 CCN huyện Can Lộc Xã Thiên Lộc, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc 24,45 75,00 75,00
7 CCN Yên Huy Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc 12,00 45,00 45,00
8 CCN Cẩm Nhượng Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên 5,00 10,00 10,00
9 CCN Khe Cò Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn 18,23 30,00 30,00
10 CCN Thạch Bằng Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà 10,07 30,00 40,00
B CỤM CÔNG NGHIỆP BỔ SUNG MỚI 1.091,00 1.416,00
1 CCN Xuân Mỹ Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân 25,00 70,00
2 CCN Lạc Thiện Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ 30,00 60,00
3 CCN Thạch Khê Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà 50,00 75,00
4 CCN Hương Phúc Xã Hương Trạch, Phúc Trạch, huyện Hương Khê 50,00 60,00
5 CCN Kỳ Phong Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh 30,00 50,00
6 CCN Hưng Trí Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh 33,00 33,00
7 CCN Kim Song Trường Xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc 70,00 70,00
8 CCN An Thịnh Xã Bình An và Thịnh Lộc, Lộc Hà 50,00 75,00
9 CCN Cổng Khánh 3 Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh 75,00 75,00
10 CCN Xuân Phổ Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân 15,00 15,00
11 CCN huyện Đức Thọ 2 Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ 75,00 75,00
12 CCN Tân Lâm Hương Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà 75,00 75,00
13 CCN Bắc Cẩm Xuyên 2 Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên 73,00 73,00
14 CCN Nam Cẩm Xuyên Xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên 75,00 75,00
15 CCN Đồng Khang Xã Kỳ Đồng và xã Kỳ Khanh, huyện Kỳ Anh 40,00 55,00
16 CCN Lâm Hợp Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh 30,00 50,00
17 CCN Kỳ Khang Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 50,00 50,00
18 CCN Kỳ Tân Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh 30,00 75,00
19 CCN Hương Long Xã Hương Long, huyện Hương Khê 25,00 25,00
20 CCN Phúc Đồng Xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê 70,00 70,00
21 CCN Quang Diệm Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn 40,00 75,00
22 CCN Sơn Trường Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn 30,00 30,00
23 CCN Sơn Lễ Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn 30,00 30,00
24 CCN Hồng Tân Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà 20,00 75,00
Tổng cộng 1.892,83 2.241,83

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Đầu tư tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.