Đối với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh, một trong các thành phần hồ sơ là biên bản họp đối với CTCP, Công ty TNHH. Nhiều Công ty vẫn gặp khó khăn khi soạn thảo tài liệu này. Bài viết này sẽ giúp khách hàng làm rõ các nội dung liên quan đến biên bản họp của doanh nghiệp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần khi thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi thành biên bản, gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

– Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

– Chương trình và nội dung cuộc họp;

– Họ, tên chủ tọa và thư ký;

– Tóm tắt diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

– Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

– Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết. Trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

– Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

– Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Lưu ý: Khi chủ tọa, thư ký từ chối ký vào biên bản họp. Biên bản họp vẫn có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của HĐQT tham gia họp ký.

Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần

Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi thành biên bản, gồm các nội dung chủ yếu sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

– Thời gian, địa điểm họp;

– Mục đích, chương trình và nội dung họp;

– Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp. Họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

– Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

– Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

– Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

– Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

– Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Lưu ý: Khi chủ tọa, thư ký từ chối ký vào biên bản họp. Biên bản họp vẫn có hiệu lực nếu tất cả thành viên của HĐQT tham dự và ký vào biên bản.

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty TNHH 2TV trở lên

Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi thành biên bản, gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

– Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;

– Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

– Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

– Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

– Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Lưu ý: Khi chủ tọa, thư ký từ chối ký vào biên bản họp. Biên bản họp vẫn có hiệu lực nếu tất cả thành viên của HĐTV tham dự và ký vào biên bản.

Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH 1TV

Đối với công ty TNHH 1TV, chủ sở hữu Công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Trường hợp là cá nhân, Công ty không có biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Thay và đó là Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức, trong bài viết hôm trước chúng ta đã hiểu cơ cấu tổ chức công ty có thể theo 2 mô hình.

Mô hình 1: Chủ tịch Công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc

Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc. Nếu chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước thì phải lập Ban kiểm soát.

Biên bản họp Hội đồng thành viên tương tự như với loại hình TNHH 2TV.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần CED cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

– Thay đổi tên doanh nghiệp

– Thay đổi địa chỉ công ty

– Tăng vốn điều lệ

– Thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1TV

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

– Thay đổi thành viên Công ty TNHH 2TV trở lên

– Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.