Cơ cấu công ty cổ phần tại Hà Tĩnh có hai cơ quan quan trọng là Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Nhiều người chưa hiểu được về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần. Đặc biệt, là giữa Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Tại bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, CTCP lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, (Ban kiểm soát), Giám đốc/Tổng giám  đốc. Với công ty dưới 11 cổ đông, cổ đông là tổ chức sở hữu <50% cổ phẩn, không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Công ty cổ phần tại Hà Tĩnh nên lựa chọn cơ cấu quản lý doanh nghiệp phù hợp

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám đốc. Điều kiện: tối thiểu 20% thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Có ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

– Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ họp thường niên 01 lần/năm và có thể họp bất thường trong năm. Quyền, nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

– Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý, nhân danh công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ công ty. Hội đồng quản trị có 3-11 thành viên, nhiệm kỳ tối đa 05 năm. Có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

– Ban kiểm soát có 3-5 thành viên với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên; quyền, nghĩa vụ Ban kiểm soát quy định tại điều 169, 170 Luật doanh nghiệp.

Như vậy, ĐHĐCĐ và HĐQT là 2 thành phần bắt buộc phải có trong cơ cấu quản lý vận hành của Công ty cổ phần.

So sánh, phân biệt ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty Cổ phần tại Hà Tĩnh

Tiêu chí
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Khái niệm
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý, nhân danh công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ công ty. Trừ các quyền, nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Cơ cấu
Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
(cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết)
Có từ 3-11 thành viên. Số lượng thành viên do Điều lệ quy định.
ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.
HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT
Cuộc họp ĐHĐCĐ
– Họp thường niên 1 lần/năm trong thời hạn 4 tháng từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài ra có thể tiến hành họp bất thường liên quan đến các nội dung cần ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ
– Triệu tập: cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập.
Người triệu tập (thông thường là HĐQT) chuẩn bị nội dung họp ĐHĐCĐ
– Họp ít nhất 1 lần/quý và có thể họp bất thường.
– Triệu tập: cuộc họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT triệu tập.
Định hướng phát triển công ty
– Thông qua định hướng phát triển của công ty;
– Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
– Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư trong thẩm quyền, giới hạn theo quy định pháp luật;
– Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ
Các nội dung về cổ phần, cổ tức
Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

– Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại

 

Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại

– Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác

– Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty

– Quyết định mua lại cổ phần

– Kiến nghị mức cổ tức được trả. Quyết định thời hạn, thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

Về việc ký kết hợp đồng Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác
Các vấn đề về nhân sự
– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

– Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. (Trong trường hợp gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty).

– Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, Ban kiểm soát.

– Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định

– Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó.

– Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia HĐTV hoặc ĐHĐCĐ ở công ty khác. Quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

– Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.

– Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.

– Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;  góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

Báo cáo tài chính của công ty Thông qua báo cáo tài chính hằng năm Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông
Quản trị doanh nghiệp Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty
Nội dung khác – Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

– Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập. Quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty. Bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần cũng là loại hình được thành lập và hoạt động nhiều tại Hà Tĩnh. Để được tư vấn cụ thể về đặc điểm các loại hình doanh nghiệp hiện nay, vui lòng xem TẠI ĐÂY hoặc liên hệ CED. Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh trọn gói

♦ Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.