Điều lệ Công ty là tài liệu cần có khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Khi thay đổi những nội dung đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp luôn có suy nghĩ không biết việc thay đổi đăng ký kinh doanh có cần thay đổi điều lệ doanh nghiệp hay không? Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho Quý độc giả về vấn đề này.

Nội dung của Điều lệ doanh nghiệp


Theo Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ doanh nghiệp gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của chủ sở hữu công ty, thành viên công ty TNHH. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với CTCP;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Quyền và nghĩa vụ  của cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ, phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

– Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp/cổ phần đối với công ty TNHH/CTCP;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

 Có phải điều chỉnh điều lệ khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không?

Có thể thấy, bản điều lệ chứa nhiều thông tin trong giấy đăng ký kinh doanh như: tên, địa chỉ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật, vốn điều lệ,…Nếu nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp là các thông tin có trong điều lệ thì doanh nghiệp phải điều chỉnh Điều lệ phù hợp với các nội dung sửa đổi.  

Tuy nhiên, theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thành phần hồ sơ doanh nghiệp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không bao gồm Điều lệ sửa đổi. Ngoài ra, không có quy định doanh nghiệp phải thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong quá trình hoạt động. Do đó, việc thay đổi điều chỉnh Điều lệ là công việc nội bộ của doanh nghiệp.

Cần đảm bảo rằng mọi sửa đổi, bổ sung điều lệ không được trái với quy định hiện hành của pháp luật.

Việc thay đổi điều lệ Công ty do ai quyết định?


Tùy vào từng loại doanh nghiệp mà điều lệ sửa đổi được thông qua. Cụ thể như sau:

– Công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông

Việc sửa đổi điều lệ phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp HĐTV.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

– Công ty TNHH 2TV trở lên

Việc sửa đổi điều lệ phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp HĐTV. Nghị quyết, quyết định của HĐTV được thông qua khi được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp tán thành.

– Công ty TNHH 1TV do tổ chức làm chủ sở hữu

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ phải được ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành. Hoặc số thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

– Công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ sở hữu

Tất cả các nội dung đều do chủ sở hữu quyết định.

Điều lệ công ty khi điều chỉnh do ai ký

Đối với các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần điều chỉnh, sửa đổi điều lệ công ty. Điều lệ sửa đổi tùy từng loại hình sẽ do các cá nhân/tổ chức ký, gồm:

– Công ty hợp danh: chủ tịch Hội đồng thành viên

– Công ty TNHH 1TV: chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty

– Công ty TNHH 2TV trở lên: người đại diện theo pháp luật

– Công ty cổ phần: người đại diện theo pháp luật

 

Công ty CP CED cung cấp Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng rà soát lại bản Điều lệ Công ty khi thành lập đã đúng theo Luật Doanh nghiệp 2020 hay chưa? Đồng thời, điều chỉnh các nội dung thay đổi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.