Vấn đề giảm vốn điều lệ được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 với từng loại hình doanh nghiệp. 

Việc giảm vốn điều lệ này nhằm cho thấy được đúng giá trị mà công ty hiện có. Tránh việc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cam kết đăng ký vốn điều lệ ở một giá trị nào đó mà cuối cùng lại không góp đủ như đã cam kết.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp là gì?

– Theo khoản 34 điều 4 Luật doanh nghiệp 2020:

“ Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”

Vốn điều lệ là căn cứ vừa giúp xác định quy mô doanh nghiệp, năng lực tài chính, năng lực hoạt động. Vừa là cơ sở để phân chia lợi nhuận đối với thành viên góp vốn, cổ đông công ty. Đây cũng là căn cứ để xác định doanh nghiệp     có đáp ứng điều kiện kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện hay không.

Luật doanh nghiệp 2020 không quy định về mức vốn tối thiểu/tối đa trong công ty. Doanh nghiệp có thể tự quyết số vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Tại sao doanh nghiệp giảm vốn điều lệ?

Một số nguyên nhân dẫn đến việc giảm vốn của các doanh nghiệp nói chung và công ty tại Hà Tĩnh.

– Khả năng tài chính của doanh nghiệp thấp hơn mức vốn đăng ký.

– Thay đổi cơ cấu tổ chức

– Giải quyết các yêu cầu rút vốn, chuyển nhượng, mua lại vốn góp của thành viên, cổ đông.

Thực tế, có nhiều lý do khiến doanh nghiệp phải tiến hành giảm vốn điều lệ. Dù bằng hình thức nào, đây cũng là quyết định quan trọng và khó khăn cho chủ doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty TNHH 1TV giảm vốn


Các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh là Công ty TNHH 1TV giảm vốn điều lệ trong trường hợp:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu Công ty. Điều kiện là công ty đã hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày được cấp GCN ĐKDN. Sau khi hoàn trả, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ,…

– Chủ sở hữu Công ty không thanh toán đầy đủ, đúng hạn số vốn cam kết theo thời gian quy định.

Công ty TNHH 2TV trở lên giảm vốn điều lệ

Các trường hợp Công ty TNHH có thể giảm vốn điều lệ là:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong Công ty. Điều kiện là công ty đã hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày được cấp GCN ĐKDN. Sau khi hoàn trả, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ,…

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.

– Các thành viên không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số vốn cam kết góp theo thời gian quy định.

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ

Tương tự như Công ty TNHH 2TV trở lên, các trường hợp Công ty cổ phần có thể giảm vốn:

– Hoàn trả lại một phần vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty. Điều kiện làcông ty đã hoạt động liên tục 02 năm kể từ ngày được cấp GCN ĐKDN.

– Công ty mua lại cổ phần đã bán

Các cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số vốn cam kết góp theo thời gian quy định.

Giảm vốn của doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty hợp danh giảm vốn điều lệ như thế nào?

Công ty hợp danh được giảm vốn trong hai trường hợp:

– Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh ty (Khoản 1 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020).

– Khai trừ thành viên góp vốn ra khổi công ty (khoản 3 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020).

Những điều cần lưu ý khi giảm vốn điều lệ

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi với phòng đăng ký doanh nghiệp. 

– Trường hợp Công ty TNHH 2TV trở lên giảm vốn, doanh nghiệp cần cung cấp thêm báo cáo tài chính gần nhất.

– Nếu giảm vốn điều lệ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài, cần nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung.

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.