Nên chọn loại hình nào để thành lập? Cơ cấu tổ chức công ty ra sao? Chọn như thế nào phù hợp với thực tế? Đó là các câu hỏi khách hàng thường quan tâm khi nghiên cứu mở công ty tại Hà Tĩnh.

Cùng CED tìm hiểu vấn đề tổ chức quản lý điều hành doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH 2TV trở lên

Công ty TNHH 2TV trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước, phải có thêm Ban kiểm soát.

– Hội đồng thành viên (HĐTV) là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. HĐTV gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp HĐTV ít nhất mỗi năm phải họp 01 lần. HĐTV quyết định chiến lược, phương hướng phát triển chung, tài chính của Công ty. Ngoài ra, còn bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐTV và các chức danh quản lý khác. Quyền, nghĩa vụ của HĐTV quy định tại Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020.

– Chủ tịch Hội đồng thành viên là thành viên được HĐTV bầu ra. Chủ tịch HĐTV có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Quyền, nghĩa vụ của HĐTV quy định tại Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020.

– Ban kiểm soát (BKS) có 1-5 Kiểm soát viên với nhiệm kỳ 05 năm, có thể được bổ nhiệm lại. Nếu BKS chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH 1TV

Chủ sở hữu công ty TNHH 1TV có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Do đó, mô hình tổ chức quản lý cũng có sự khác biệt.

* Công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ sở hữu


Mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch Công ty.

Chủ sở hữu quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, tài chính của công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý; quyết định cơ cấu tổ chức quản lý. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu quy định tại Điều 76, 77 Luật Doanh nghiệp.

* Công ty TNHH 1TV do tổ chức làm chủ sở hữu


Lựa chọn hoạt động theo 2 mô hình:

Mô hình 1: Chủ tịch Công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc

Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc. Nếu chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước thì phải lập Ban kiểm soát.

– Hội đồng thành viên có từ 3-7 thành viên, do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. HĐTV nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Nhân danh công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu.

– Chủ tịch Công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu. Nhân danh công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu.

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần


Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, CPCP quản lý theo một trong hai cách sau:

Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, (Ban kiểm soát), Giám đốc/Tổng giám  đốc. Với công ty dưới 11 cổ đông, cổ đông là tổ chức sở hữu <50% cổ phẩn, không bắt buộc có Ban kiểm soát.

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám đốc. Điều kiện: tối thiểu 20% thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Có ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

– Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ họp thường niên 01 lần/năm và có thể họp bất thường trong năm. Quyền, nghĩa vụ của ĐHĐCĐ quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

– Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý, nhân danh công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) có từ 3-11 thành viên, nhiệm kỳ tối đa 05 năm. Có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

– Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

– Ban kiểm soát có từ 3-5 thành viên, nhiệm kỳ không quá 5 năm. Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên; quyền, nghĩa vụ Ban kiểm soát quy định tại Điều 169, 170 Luật doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức Công ty hợp danh

Công ty hợp danh được tổ chức theo mô hình: Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc.

Hội đồng thành viên (HĐTV) gồm tất cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. HĐTV bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch HĐTV, đồng thời kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc công ty. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. HĐTV có quyền quyết định các vấn đề quan trọng về hoạt động phát triển công ty.

Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) do một cá nhân làm chủ. Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc/Tổng giám đốc để quản lý, điều hành. Trường hợp này, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của DNTN.

Trên đây là tổng hợp thông tin về cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết cung cấp thông tin hữu ích cho những bạn đọc đang có nhu cầu mở công ty tại Hà Tĩnh. Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.