Hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu nguồn tài chính đảm bảo ổn định. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp thực hiện. Các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Vốn điều lệ của doanh nghiệp là gì?


– Theo khoản 34 điều 4 Luật doanh nghiệp 2020:

“ Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.”

Vốn điều lệ là căn cứ vừa giúp xác định quy mô doanh nghiệp, năng lực tài chính, năng lực hoạt động. Vừa là cơ sở để phân chia lợi nhuận đối với thành viên góp vốn, cổ đông công ty. Đây cũng là căn cứ để xác định doanh nghiệp     có đáp ứng điều kiện kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện hay không.

Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định về mức vốn tối thiểu/tối đa trong công ty. Doanh nghiệp có thể tự quyết số vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Vậy góp vốn tài sản bằng những tài sản nào?

Các loại tài sản để góp vốn hoặc tăng vốn điều lệ gồm:

+ Đồng Việt nam

+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi

+ Vàng

+ Quyền sử dụng đất

+ Quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

+ Tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản trên mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Hà Tĩnh

Vốn điều lệ của công ty cổ phần (CTCP) là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của CTCP  khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Việc tăng vốn điều lệ được thông qua hình thức chào bán cổ phần. Chào bán cổ phần thực hiện theo 3 cách sau:

* Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty. Hình thức này thường không làm phát sinh thêm số lượng cổ đông

* Chào bán cổ phần riêng lẽ

Việc chào bán cổ phần riêng rẽ  cho dưới 100 nhà đầu tư, không thông qua phương tiện đại chúng.

*  Chào bán cổ phần ra công chúng

– Chào bán cổ phần ra công chúng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1TV tại Hà Tĩnh

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1TV là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp.

Công ty TNHH 1TV tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình Công ty TNHH 2TV trở lên hoặc CTCP. Việc tăng vốn điều lệ do chủ sở hữu công ty quyết định.

Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2TV trở lên tại Hà Tĩnh


Công ty có thể tăng vốn theo 2 hình thức sau:

– Tăng vốn góp của các thành viên

Phần vốn điều lệ tăng lên được chia cho các thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp nắm giữ hiện tại. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm, thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Doanh nghiệp tiếp nhận thêm một hoặc nhiều thành viên để huy động thêm vốn góp. Số lượng thành viên Công ty TNHH 2TV cần đảm bảo dưới 50 người.

Tăng vốn của doanh nghiệp tư nhân

Khác với 3 loại hình trên sử dụng định nghĩa “vốn điều lệ” thì DNTN sử dụng “vốn đầu tư”. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ. Cá nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tăng vốn điều lệ của Công ty hợp danh

Công ty hợp danh có thể tăng vốn điều lệ thông qua việc tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn. Việc tiếp nhận thành viên mới và phần vốn góp mới phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Trên đây là tổng hợp thông tin về việc tăng vốn trong doanh nghiệp. Công ty CP CED cung cấp Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Hà Tĩnh nhanh chóng, thuận tiện. Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.