Đối với các dự án đầu tư tại Hà Tĩnh, chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam là gì? Thời gian báo cáo ra sao? Các văn bản quy định, hướng dẫn như thế nào?

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức theo từng định kỳ cụ thể quy định tại Luật Đầu tư 2020. Đây là chế độ có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong quản lý, điều hành, thực hiện các chính sách trong lĩnh vực đầu tư. Chế độ báo cáo gồm: chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam và chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Với bài viết này, chúng tôi xin đưa ra thông tin về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

1. Cơ sở pháp lý chế độ báo cáo hoạt động đầu tư

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư được quy định, hướng dẫn tại:

– Luật Đầu tư 2020

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

2. Quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

* Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo

Theo quy định tại khoản 1, điều 72 Luật Đầu tư 2020, đối tượng thực hiện chế độ báo cáo gồm:
“a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Cơ quan đăng ký đầu tư;
c) Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật này.”

* Chế độ báo cáo định kỳ của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 điều 72 Luật Đầu tư 2020, chế độ báo cáo hoạt động đầu tư như sau:

“Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;”

Đồng thời, trong các văn bản Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư,…. đều quy định trách nhiệm của Nhà đầu tư: Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm có báo cáo bằng văn bản gửi các Sở: Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Công thương, UBND huyện, …..về tình hình thực hiện dự án, gồm các nội dung: tiến độ xây dựng dự án, vốn đầu tư thực hiện, kết quả đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động và các nội dung liên quan của dự án,….

* Chế độ báo cáo đột xuất của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế

Bên cạnh báo cáo định kỳ, các cơ quan, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nêu trên có thể phải thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nội dung báo cáo không có sự thay đổi.

* Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo

Về thời gian thực hiện báo cáo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư:

Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.”

* Mẫu báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Mẫu Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Mẫu A.III.1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Mẫu Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Mẫu A.III.2 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các nhà đầu tư thường chậm trễ hoặc không thực hiện nghiêm túc việc báo cáo. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 3872/SKHDT-DNDT ngày 29/12/2022 đôn đốc thực hiện công tác báo cáo định kỳ trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Theo đó, ban quản lý KKT tỉnh, UBND các huyện thị đôn đốc nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo. Tổng hợp và báo cáo về Sở KHĐT trước ngày 05 của tháng đầu quý sau quý báo cáo. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu chi tiết, vui lòng nhắn tin hoặc liên hệ chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.