Thủ tục, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

30/06/2017 14:00

Luật Đầu tư 2014 và một số văn bản pháp lụât khác quy định các hồ sơ, thủ tục pháp lý, trình tự thực hiện các dự án đầu tư. Tại Hà Tĩnh UBND Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Dịch vụ tư vấn Dự án đầu tư tại Hà Tĩnh  xin tổng hợp trình tự, thủ tục, hồ sơ pháp lý xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến bạn đọc:

Theo quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hồ sơ thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:

I. Cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chủ trì tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án do UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; trừ các dự án đầu tư trong lĩnh vực phát triển nhà ở và dự án đầu tư phát triển đô thị.

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực phát triển nhà ở và dự án đầu tư phát triển đô thị.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trong địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Khu Công nghiệp Gia Lách, Khu Công nghiệp Hạ Vàng.

- Phòng Tài chính Kế hoạch của UBND cấp huyện là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các phòng, ban của UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tham mưu UBND cấp huyện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự do UBND cấp huyện chấp thuận chủ trương đầu tư

II. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư.

1. Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cam kết thực hiện dự án (theo Mẫu số 1 tại phụ lục kèm theo Quy định này);

2. Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: Được đóng thành quyển, gồm các nội dung, được sắp xếp theo thứ tự sau:

a) Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

b) Báo cáo đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung (theo Mẫu số 2 tại phụ lục kèm theo Quy định này);

c) Báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư để thực hiện dự án (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm); kèm theo tài liệu để chứng minh năng lực tài chính, có thể là một trong số những tài liệu sau:

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

- Văn bản xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng (đối với các doanh nghiệp mới thành lập - nếu có);

- Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ (nếu có);

- Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

d) Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có);

e) Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BBC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC (nếu có)

III. Trình tự thực hiện

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm giao dịch một cửa của cơ quan đầu mối:

a) Đối với cơ quan đầu mối theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 4 của Quy định này: Nộp 08 bộ.

b) Đối với cơ quan đầu mối theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 của Quy định này: Nộp 05 bộ.

2. Trung tâm giao dịch một cửa của cơ quan đầu mối kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, lập phiếu biên nhận hồ sơ và chuyển cho bộ phận chuyên môn ngay trong ngày nhận hồ sơ để chủ trì tham mưu, giải quyết. Bộ phận chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu, bổ sung, sửa đổi hồ sơ (01 ngày làm việc).

3. Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm định, góp ý của các cơ quan liên quan

a) Đối với dự án phải xin ý kiến của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan (nếu có) tổng hợp tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến; Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đầu mối;

b) Đối với dự án không phải xin ý kiến của Chính phủ, các Bộ, ngành, Trung ương: Cơ quan đầu mối trực tiếp gửi văn bản kèm hồ sơ hoặc qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử: http://guinhan.vb.hatinh.gov.vn và qua đường bưu điện đến các cơ quan liên quan để thẩm định các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị (trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với cơ quan đầu mối là UBND cấp huyện; 02 ngày làm việc đối với các trường hợp còn lại).

4. Kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư: Cơ quan đầu mối chủ trì, tổ chức đi kiểm tra địa điểm đề xuất thực hiện dự án và làm việc với nhà đầu tư (trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản và hồ sơ đến các cơ quan liên quan: Đối với trường hợp cơ quan đầu mối là UBND cấp huyện; 04 ngày làm việc đối với các trường hợp còn lại).

5. Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày kiểm tra thực địa, các cơ quan liên quan gửi văn bản thẩm định (đối với các trường hợp bắt buộc phải có văn bản thẩm định theo quy định của pháp luật; các trường hợp khác có ý kiến ngay tại buổi làm việc hoặc có văn bản góp ý kiến nếu cần thiết) về cơ quan đầu mối qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử: http://guinhanvb.hatinh.gov.vn và đường bưu điện trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với trường hợp cơ quan đầu mối là UBND cấp huyện; 02 ngày làm việc đối với các trường hợp còn lại (hoặc trong thời gian 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử).

6. Tổng hợp thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt: Kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan hoặc ý kiến của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, cơ quan đầu mối tổng hợp thẩm định các nội dung đề xuất của nhà đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (02 ngày làm việc đối với trường hợp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư là UBND cấp huyện và 03 ngày làm việc đối với trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư là UBND tỉnh).

Trường hợp cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư là UBND tỉnh, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản tổng hợp thẩm định của cơ quan đầu mối và hồ sơ kèm theo, Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa Văn phòng UBND tỉnh.

7. Trả kết quả: Sau 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, cơ quan đầu mối thông báo cho nhà đầu tư biết, đến nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa của cơ quan đầu mối.

Trường hợp dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đầu mối phải có văn bản thông báo cho nhà đầu tư biết trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc không chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ lý do dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư.