Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục (Phụ lục I đính kèm) và nội dung (Phụ lục II đính kèm) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp tại Hà Tĩnh

Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số điều Quyết định 63/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số điều quyết định 63/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh. Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, thành lập hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh sẽ nhận được nhiều ưu đãi về phí đăng ký, thuế môn bài, vốn đối ứng, phần mềm kế toán, biển hiệu quảng cáo...