Công ty Cổ phần CED hoạt động trong ba lĩnh vực chính:

      *     Tư vấn dịch vụ công

      *     Tư vấn phát triển Doanh nghiệp

      *     Kết nối offline