Công ty Cổ phần CED ra đời với mục đích điều tra nhu cầu dịch vụ có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp để phân tích và kết nối doanh nghiệp với nhau.